میدان اکویی از کفپوش های موازی چوب بلوط

میدان اکویی از کفپوش های موازی چوب بلوط

میدان اکویی از کفپوش های موازی چوب بلوط